HRS Poziomy Zarządzania

System HRS wspiera zarządzanie personelem we wszystkich jego najważniejszych obszarach, począwszy od rekrutacji aż po długofalowe planowanie rozwoju zawodowego.


Poziomy zarządzania personelem w systemie HRS można podzielić na następujące etapy:Poziom I

Pierwszym etapem procesu zarządzania personelem jest rekrutowanie pracowników. Podstawową zasadą powinno być: „właściwy człowiek na właściwym miejscu”, zatem najistotniejszym jest, aby selekcjonowani kandydaci jak najlepiej spełniali oczekiwania związane ze stanowiskiem pracy – są to wymagania opracowane w trakcie wartościowania stanowisk i ich opisywania.


Poziom II

Pracownik zostaje przydzielony do stanowiska pracy, które powinno być opisane, tzn. posiadać cel i zestaw zadań z zakresami odpowiedzialności. Stanowisko posiada swoją wartość dla organizacji, określoną na podstawie spełniania przez nie kryteriów mających ścisły związek ze strategią i misją organizacji. Wartość stanowiska określa jego miejsce w strukturze organizacyjnej.


Poziom III

Oprócz celów związanych z samym stanowiskiem można określić dla każdego pracownika cele indywidualne. Zwiększa to wydajność pracy oraz motywacje, a także może przekładać sie na wynagrodzenie pracownika. Warto również kontrolować i rozwijać kompetencje pracownika związane z jego stanowiskiem pracy – znając jego mocne i slabe strony mozna skutecznie planowac jego rozwój.


Poziom IV

Ocena wydajności i efektywności pracy to kluczowy etap zarządzania personelem. Jego wyniki decydują w dużej mierze o polityce personalnej organizacji – jej planowaniu, modyfikowaniu i implementacji. Oceniany jest stopien wypełniania oczekiwań związanych z ich stanowiskiem – jego celem, zadaniami i kryteriami, wg których było wartościowane.


Poziom V

Wcześniejsze etapy wraz z oceną wydajności pracy pozwalają na zaplanowanie przebiegu kariery każdego pracownika, jego miejsca w organizacji oraz rozwoju zawodowego. Ważną rolę pełni w tym skuteczne zarządzanie szkoleniami – szkolenia powinny trafiać do pracowników, którzy ich rzeczywiście potrzebują, a dane takie uzyskamy przez właściwą ocenę wydajności i kompetencji pracowników. Wiązać wszystkie wymienione powyżej elementy można również przeprowadzając symulacje płac, zawierająca w sobie części składowe wynagrodzeń wynikajace np. z wartości stanowiska, oceny wydajności, czy doświadczenia zawodowego.
Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: