Usługi: Assessment Center

Assessment Center (centrum oceny, ośrodek oceny) jest standaryzowaną, wszechstronną i bardzo trafną metodą selekcji, oceny lub szkolenia personelu. Wykorzystuje się w niej wyszkolonych obserwatorów, którzy stosują różne techniki obserwacji. Zachowanie ocenia się przede wszystkim za pomocą specjalnie w tym celu stworzonych sytuacji badawczych (ćwiczeń symulacyjnych, wywiadów, a nawet testów psychologicznych). Ostateczna ocena jest wynikiem zestawienia różnych danych i powstaje w drodze ustalenia konsensusu pomiędzy obserwatorami (asesorami) lub za pomocą technik statystycznych. Oceniane są różne zachowania i cechy uczestników – na specjalnie stworzonych wymiarach, w zależności od tego, w jakim celu procedura została zaprojektowana.


Metoda ta jest uważana za jedną z najefektywniejszych - jest zestawieniem wielu narzędzi selekcyjno-diagnostycznych, co decyduje o jej dużej trafności i elastyczności. Jej trafność prognostyczną szacuje się w granicach 0,4 – 0,9. W praktyce oznacza to, że prognozuje ona z dużym prawdopodobieństwem sukces na określonym stanowisku pracy.


Ze względu na swoje zalety AC jest cenione zarówno przez kadrę kierowniczą, jak i szeregowych pracowników. Obligatoryjne dostarczanie informacji zwrotnych uczestnikom służy lepszemu poznaniu potencjału pracowników, motywuje ich i pozytywnie wpływa na realizację celów i misji firmy.


Jeśli chcecie Państwo osiągnąć sukces, jeśli chcecie być pewni, że w Waszej firmie właściwi ludzie znajdują się na właściwym miejscu, Assessment Center jest odpowiednim środkiem do osiągnięcia tych celów.


Przebieg procedury AC oraz jej skład dostosowujemy ściśle do Państwa potrzeb, co optymalizuje koszty oraz pozwala w pełni osiągnąć zakładane cele. Opieramy się przy tym o aktualne wyniki badań naukowych i najnowocześniejsze trendy w metodologii Assessment Center (ograniczenie liczby ocenianych kompetencji, nastawienie na zadania stanowiska, maksymalna obiektywność ocen).
Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: