Usługi: Okresowe oceny pracownicze

Właściwie przeprowadzona ocena wydajności i efektywności pracowników pełni rolę motywacyjną i komunikacyjną. Jest także źródłem wielu wartościowych informacji o pracownikach, stanowiskach pracy oraz ich wzajemnych relacjach.


Planowanie rozwoju pracowników wymaga stosowania audytu personalnego. Identyfikacja mocnych i słabych stron, poziomu kluczowych kompetencji oraz wydajności pracy są punktem wyjścia do opracowania strategii szkoleniowej firmy. Inwestycje w szkolenia są nakładami bardzo szybko przekładającymi się na wzrost konkurencyjności firmy, jej zysków oraz konsekwentny i stały rozwój firmy jako podmiotu gospodarczego.


Oferowane przez nas rozwiązania i narzędzia służące do przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych są nowoczesne i elastyczne. Łatwość dostosowania ich do specyfiki firmy sprawia, że bardzo sprawnie można je zintegrować z dotychczas stosowanymi metodami zarządzania personelem. Pracodawca może wybrać, jakie kryterium będzie najwłaściwsze do oceny jego zespołu. Czy będą nim czynniki wpływające bezpośrednio na wydajność i efektywność pracy, takie jak hierarchia i struktura stanowisk pracy; czy też najważniejsze kompetencje osobowościowe lub zawodowe.


Wdrażane przez nas systemy ocen pracowniczych wpływają także na wzrost świadomości organizacyjnej pracowników, poprawiają ich lojalność, wzmacniają więzi z firmą poprzez usprawnienie wewnętrznej komunikacji na wszystkich szczeblach zarządzania. Umożliwiają efektywne planowanie ścieżek kariery, służą rozwojowi zawodowemu i osobistemu pracowników, wspierają właściwą politykę szkoleniową. Pełne informacje o pracownikach, które są wynikiem zastosowania tych rozwiązań, pozwalają na budowanie spójnych, dynamicznych oraz wysoce sprawnych i wydajnych zespołów lub grup roboczych.
Opis systemu HRS:

Zintegrowany system "miękkiego" zarządzania personelem HRS to
kompletne oprogramowanie wspomagające
zarządzanie zasobami ludzkimi.
więcej informacji >>


Informacje na temat: